0903 384 610

Nhân sự chủ chốt

unnamed

Hội đồng quản trị

2

CHỦ TỊCH HĐQT

Mrs. LUONG THI MAI DUYEN

mr-nguyen-thuy-khanh-chuong

GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH

Mr. NGUYỄN THỤY KHÁNH CHƯƠNG

cao-xuan-thuong-1

GIÁM ĐỐC DỰ ÁN

Mr. CAO XUÂN THƯỞNG

mr-huynh-hoang-huynh

GIÁM ĐỐC ĐÀO TẠO

Mr. HUYNH HOANG HUYNH

untitled

TRƯỞNG BP PHÁP CHẾ & KINH DOANH

Mr. DANG HOANG MINH

mr

GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH

Mr. NGUYEN THANH TAM

nguyenphanminhviet

KỸ SƯ FPGA

Mr. NGUYEN PHAN MINH VIET

david-pham-cong-duy

PHỤ TRÁCH MẢNG GIÁO DỤC

Dr. PHAM CONG DUY

nguyen-quoc-chi

PHỤ TRÁCH MẢNG DOANH NGHIỆP

Dr. NGUYEN QUOC CHI

dr-tran-vu-duc

PHỤ TRÁCH MẢNG TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG

Dr. TRAN VU DUC

Quy tắc ứng xử