0903 384 610

Dịch vụ tư vấn xây dựng thương hiệu


Konstruktiver hausarbeiten schreiben lassen umgang mit konflikten im beruf 29.

Brand Building In A Competitive Market

f
Đánh giá sức khỏe thương hiệu Khái niệm đánh giá sức khỏe thương hiệu. 7 công cụ chiến lược trong đánh giá thương hiệu. Gợi…
e
Chiến lược truyền thông tiếp thị tích hợp Cơ sở lý luận và các khái niệm. Vai trò và các yếu tố tác động xây…
d
Ý tưởng sản phẩm và ý tưởng thương hiệu Từ ý tưởng sản phẩm đến ý tưởng thương hiệu. Xây dựng ý tưởng thương hiệu.…
discover-positioning-brand_07
Các thuyết về Định vị và Chiến lược định vị thương hiệu  Các khái niệm và cơ sở định vị. Vai trò của định vị thương…
b2pzwem
Tầm nhìn thương hiệu trong cạnh tranh. Khái niệm về tầm nhìn thương hiệu. Mô hình Balance scorecard trong chiến lược tầm nhìn. Tình huống…
311
Các tiêu chí của Thương Hiệu Mạnh, Power Brand, Super Brand Những vấn đề của thương hiệu Việt Nam, cơ hội và thách thức Xây…