Đánh giá sức khỏe thương hiệu

 • Khái niệm đánh giá sức khỏe thương hiệu.
 • 7 công cụ chiến lược trong đánh giá thương hiệu.
 • Gợi ý quản trị và ra quyết định chiến lược.
 • Tình huống nghiên cứu.

Xây dựng kế hoạch phát triển thương hiệu

 • Những nguyên lý cơ bản.
 • Các bước hoạch định kế hoạch thương hiệu.
 • Đánh giá và đo lường kế hoạch.
 • Tình huống nghiên cứu.

Hoạch định ngân sách xây dựng thương hiệu

 • Những nguyên lý cơ bản.
 • Đánh giá chiến lược ngân sách thương hiệu.
 • Các bước hoạch định ngân sách thương hiệu.
 • Tình huống nghiên cứu.

Xây dựng thương hiệu nội bộ

 • Xây dựng nhóm quản trị viên thương hiệu.
 • Giá trị của triết lý và sự trung thành nhân viên.
 • Mối liên hệ từ nhân viên đến người tiêu dùng (khách hàng).
 • Công cụ quản trị hệ thống doanh nghiệp.
 • Các yếu tố của một văn hoá thương hiệu.

Nhượng quyền thương hiệu và xu hướng M&A 

 • Những xu hướng và lợi ích khi nhượng quyền thương hiệu.
 • Chú ý khi nhượng quyền thương hiệu.
 • Chiến lược đầu tư và phát triển nhượng quyền thương hiệu.
 • Tình huống nghiên cứu.

Xây dựng thương hiệu trong kỷ nguyên số.

 • Digital và vai trò của thương hiệu.
 • Truyền thông thương hiệu trên internet.
 • Những nguyên lý bất dịch trong xây dựng thương hiệu internet.
 • Tình huống nghiên cứu.

Vấn đề pháp lý trong xây dựng thương hiệu. 

 • Những vấn đề pháp lý.
 • Sở hữu trí tuệ về thương hiệu hàng hóa.
 • Luật bảo vệ thương hiệu Việt Nam và Thế giới.
 • Tình huống nghiên cứu trong bảo vệ và phân sử khi tranh chấp.

22 quy luật bất biến trong xây dựng thương hiệu

 • Nguyên lý chiến lược.
 • 22 quy luật bất biến trong xây dựng thương hiệu.

Tình huống nghiên cứu.