0903 384 610

Nhân sự chủ chốt

Hội đồng quản trị

CHỦ TỊCH HĐQT

Mrs. LUONG THI MAI DUYEN

GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH

Mr. NGUYỄN THỤY KHÁNH CHƯƠNG

GIÁM ĐỐC DỰ ÁN

Mr. CAO XUÂN THƯỞNG

GIÁM ĐỐC ĐÀO TẠO

Mr. HUYNH HOANG HUYNH

TRƯỞNG BP PHÁP CHẾ & KINH DOANH

Mr. DANG HOANG MINH

GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH

Mr. NGUYEN THANH TAM

KỸ SƯ FPGA

Mr. NGUYEN PHAN MINH VIET

PHỤ TRÁCH MẢNG GIÁO DỤC

Dr. PHAM CONG DUY

PHỤ TRÁCH MẢNG DOANH NGHIỆP

Dr. NGUYEN QUOC CHI

PHỤ TRÁCH MẢNG TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG

Dr. TRAN VU DUC

Quy tắc ứng xử

college paper essay writing service professional essay writers buy research papers online writing college essays cheap essay writing service college essay papers college paper writers research paper service online writing services do my assignment essay writing help case study custom essay case study help essay writing comasterpapersany paper writing best online writing services research paper writing professional paper writers