0903 384 610

Dịch vụ tư vấn xây dựng thương hiệu

Brand Building In A Competitive Market

Đánh giá sức khỏe thương hiệu Khái niệm đánh giá sức khỏe thương hiệu. 7 công cụ chiến lược trong đánh giá thương hiệu. Gợi…
Chiến lược truyền thông tiếp thị tích hợp Cơ sở lý luận và các khái niệm. Vai trò và các yếu tố tác động xây…
Ý tưởng sản phẩm và ý tưởng thương hiệu Từ ý tưởng sản phẩm đến ý tưởng thương hiệu. Xây dựng ý tưởng thương hiệu.…
Các thuyết về Định vị và Chiến lược định vị thương hiệu  Các khái niệm và cơ sở định vị. Vai trò của định vị thương…
Tầm nhìn thương hiệu trong cạnh tranh. Khái niệm về tầm nhìn thương hiệu. Mô hình Balance scorecard trong chiến lược tầm nhìn. Tình huống…
Các tiêu chí của Thương Hiệu Mạnh, Power Brand, Super Brand Những vấn đề của thương hiệu Việt Nam, cơ hội và thách thức Xây…
college paper essay writing service professional essay writers buy research papers online writing college essays cheap essay writing service college essay papers college paper writers research paper service online writing services do my assignment essay writing help case study custom essay case study help essay writing comasterpapersany paper writing best online writing services research paper writing professional paper writers